Regulamin

Regulamin

Szkoły Rodzenia  „Centrum Bociana”

w Dąbrowie Górniczej

 

Rozdział I

Informacje podstawowe

 1. Szkoła Rodzenia „Centrum Bociana” działa jako jedna z poradni podmiotu leczniczego w Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka w Dąbrowie Górniczej 41-303 ul. Morcinka 14 A wpisanego do Ewidencji Podmiotów Leczniczych Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nr księgi rejestrowej 000000171565, NIP 6292468568, REGON 243465989
 2. Osobą zarządzającą ( organizatorem ) Szkołą Rodzenia jest kierownik podmiotu leczniczego Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka

Rozdział II

Warunki lokalowe i wyposażenie

 • Szkoła Rodzenia „Centrum Bociana” dysponuje lokalem umożliwiającym realizację programu szkoły rodzenia, w którym znajduje się :

– sala do prowadzenia zajęć teoretycznych i ćwiczeń gimnastycznych o powierzchni nie mniejszej niż 5m2 dla kobiety ciężarnej z osobą towarzyszącą

– wc

– szatnia

– pomieszczenie do wypoczynku, poczekalnia

 • Pomieszczenia spełniają wymogi bezpieczeństwa i sanitarne potwierdzone pozytywna opinią Sanepidu oraz z wyposażeniem zapewniającym możliwość realizacji programu
 • W pomieszczeniach do prowadzenia zajęć teoretycznych znajdują się :

– miejsca siedzące

– zamykana szafa do przechowywania dokumentacji i materiałów dydaktycznych

– stolik do nauki przewijania i pielęgnacji noworodka / niemowlęcia

 • W pomieszczeniu do prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych znajdują się :

– krzesła i drabinki

– materace

– worki „sako”

– piłki

– wałki

– poduszki

oraz

– aparat do pomiaru ciśnienia krwi

– telefon

Rozdział III

Organizacja zajęć w szkole rodzenia

 • Kurs obejmuje 8 zajęć + 1 zajęcia powtórzeniowe/dodatkowe

 

 • Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu lub na wniosek grupy – w pasujących terminach

 

 • Ogólna liczba zajęć : 8 zajęć + 1 powtórzeniowe/dodatkowe, w tym :
 • – zajęcia teoretyczne
 • – zajęcia praktyczne

Podział zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości grupy.

 

 • Grupa nie przekracza :

– 7 kobiet ciężarnych z osobami towarzyszącymi na zajęciach teoretycznych

– 6 kobiet ciężarnych z osobami towarzyszącymi na ćwiczeniach gimnastycznych

 

 • Każdy z uczestników (para) otrzymuje harmonogram zajęć.

 

Rozdział IV

Określenie uczestników

 • Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są kobiety od 26-28 tygodnia ciąży:

– o przebiegu fizjologicznym

– z problemami zdrowotnymi w okresie ciąży ( możliwość indywidualnego toku szkolenia )

 • Ciężarnej towarzyszy osoba zgodnie z jej wyborem

 

Rozdział V

Zasady kwalifikowania uczestników

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Szkoły Rodzenia składają u organizatora:

 • pisemne zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach – ZAŁĄCZNIK NR 1
 • decyzję lekarza ginekologa/położnika dotyczącą wykonywania przez kobietę ciężarną ćwiczeń gimnastycznych – pełnego zestawu lub wybranych ćwiczeń ( z określeniem których); decyzja powinna być wydana nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć – ZAŁĄCZNIK NR 2
 • kartę przebiegu ciąży i ostatni wynik USG – do wglądu.
 • potwierdzenie dokonania opłaty przelewem lub wpłata w kasie rejestracji za wybrany wariant kursu
 • Przelewu należy dokonać na rachunek w ING 88 1050 1360 1000 0090 3030 1569
 • Wniesiona opłata jest bezzwrotna; opuszczone zajęcia można odbyć w innym, dogodnym terminie

 

Rozdział VI

Program kształcenia

 

 • Organizator opracowuje program kształcenia zawierający następujące bloki tematyczne :

– ciąża

– poród

– połóg

– noworodek / niemowlę

– karmienie naturalne

– ćwiczenia gimnastyczne

 • Formy prowadzonych zajęć :

– zajęcia teoretyczne w tym ćwiczenia umiejętności

– ćwiczenia gimnastyczne

 • Metody prowadzenia zajęć :

– wykłady

– pogadanka

– dyskusja

– techniki odgrywania ról

– ćwiczenie umiejętności praktycznych

– pokaz z instruktażem

– warsztaty dydaktyczne

 • Środki dydaktyczne :

– fantomy noworodka

– środki pielęgnacyjne

– wyprawka dla noworodka ( ubranka, pieluszki, kocyk, ręcznik, wanienka)

– środki dydaktyczne ( plansze, prezentacje, filmy, zdjęcia itp. )

– materiały edukacyjne dla uczestników ( ulotki, kserokopie )

 

Rozdział VII

Kadra dydaktyczna

 • W Szkole Rodzenia zatrudnione są osoby :

– położna

– psycholog

– mgr rehabilitacji

– mgr rehabilitacji – instruktor jogi

– mgr ratownictwa medycznego

 • Wszystkie osoby posiadają kwalifikacje do pracy z kobietami w ciąży i/lub noworodkami

 

Rozdział VIII

Dokumentacja

 • Szkoła Rodzenia prowadzi posiada dokumentację :

– dziennik zajęć – ZAŁĄCZNIK NR 3

– indywidualna karta uczestnika – ZAŁACZNIK NR 4

– ankiety ewaluacyjne – ZAŁACZNIK NR 5

– harmonogramy zajęć

 • Szkoła Rodzenia umożliwia uprawnionym podmiotom zewnętrznym przeprowadzenie wizytacji

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 • Regulamin jest dostępny w Rejestracji oraz na stronie internetowej Szkoły Rodzenia.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016r.