NPPP „Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka” wydaje OPINIE dotyczące:

 • POTRZEBY WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce
 • gotowości szkolnej dziecka w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,  z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • specyficznych trudności w uczeniu się
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zająć zarobkowych
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O WYDANIE OPINII ?

Z pisemnym wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić :

 • rodzic dziecka lub jego prawny opiekun
 • sam uczeń jeżeli jest pełnoletni ( tzn. ukończył 18 lat )

JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ WNIOSEK ?

Druk wniosku o wydanie opinii znajduje się w rejestracji NPPP „CWiMD”.

Należy go złożyć podczas wizyty w naszej placówce u osoby badającej dziecko.

W razie potrzeby osoba badająca pomoże Państwu wypełnić wniosek.

CO ZAWIERA WNIOSEK ?

Wniosek zawiera podstawowe dane o dziecku oraz uzasadnienie konieczności wydania opinii.

DOKUMENTACJA DOŁĄCZONA DO WNIOSKU :

Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku osoby uczęszczającej do przedszkola, szkoły lub placówki, także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich , na wniosek poradni, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje  niezbędne do wydania opinii.

CO ZAWIERA OPINIA ?

Wzór opinii określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. poz. 199 z 2013r.). Opinia zawiera następujące elementy :

 • oznaczenie poradni wydającej opinię
 • numer opinii
 • datę wydania opinii
 • podstawę prawną wydania opinii
 • imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania
 • nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału ( klasy ), do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza
 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia, oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii
 • stanowisko Poradni w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie
 • wskazania dla nauczyciela dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem, albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinni/powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu
 • imiona i nazwisko oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
 • podpis dyrektora poradni

JAKI JEST CZAS NA WYDANIE OPINII ?

Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

KTO ODBIERA OPINIĘ ?

Opinię wydaje się wnioskodawcy. Jest ona przygotowana do odbioru w rejestracji Poradni.

INFORMACJA O WYNIKACH DIAGNOZY :

Poradnia, na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

Informację wydaje się dla innych potrzeb niz opinia – głównie dla np. lekarzy, sądy lub ośrodka pomocy społecznej.

 

Kontakt z NPPP „CWiMD”

tel. 32 748 20 61