Metoda DENEMS

dr Anna Gogola, współautor metody DENEMS, członek zarządu fundacji Developmental Neuro-Motor Stimulation Institute, kierownik BiR projektu DreamMotion – opracowanie nowatorskich, mechatronicznych technologii w rehabilitacji osób z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego, współautor projektu Studiów Podyplomowych Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego, instruktor szkoleń oraz autor publikacji z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej, adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii Wieku Rozwojowego, AWF Katowice

Anna Gogola, PhD, co-author of the DENEMS method, member of the board of the Developmental Neuro-Motor Stimulation Institute, head of the R&D in the Polish exoskeleton project for children, co-author of the Postgraduate Studies project for pediatric physiotherapists, training instructor and author of publications in the field of diagnosis and neurodevelopmental therapy, academic teacher at the University of Physical Education, Katowice, Poland

Анна Гогола, доктор – соавтор метода DENEMS, член Фонда Developmental Neuro-Motor Stimulation Institute, руководитель проекта экзоскелета для детей, соавтор проекта последипломного образования для детских физиотерапевтов, инструктор по обучению и автор публикаций в области диагностики и нейроразвивающей терапии, академический преподаватель в Академии физического воспитания в Катовице

dr hab. Rafał Gnat prof. nadzw. AWF w Katowicach. Autor prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych wykorzystywanych w fizjoterapii, itp. Wykładowca akademicki przedmiotów biomechanika, biomechanika kliniczna, terapia manualna. Autor przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Kierownik Laboratorium Analizy Ruchu AWF w Katowicach. Od 2012  instruktor międzynarodowy I i II stopnia metody Neurac.

Rafał Gnat, DSc, associate professor, author of scientific works in the field of physiotherapy focusing on biomechanics, clinical biomechanics, neuromuscular control, neurophysiology, evaluation of diagnostic procedures within the physiotherapy, etc. Academic lecturer in biomechanics, clinical biomechanics and manual therapy. Author of several Polish inter[pretations of the books related to physiotherapy. Head of the Motion Analysis Laboratory at the University of Physical Education in Katowice. Since 2012 1st and 2nd degree international instructor of the Neurac method.

Рафал Гнат, профессор, автор научных работ в области физиотерапии биомеханики, клинической биомеханики, нервно-мышечного контроля, нейрофизиологии, оценки методов диагностики, используемых в физиотерапии, академический преподаватель биомеханики, клинической биомеханики, мануальной терапии. Автор переводов нескольких книг, относящихся к области физиотерапии, на польский язык. Заведующий лабораторией анализа движений в Университете физического воспитания в Катовицах. С 2012 года международный инструктор 1 и 2 степени по методу Нейрак.

Metoda fizjoterapeutyczna Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS) kierowana jest do dzieci i młodzieży cierpiących z powodu nerwowo-motorycznych zaburzeń powstających w procesie rozwoju organizmu, od urodzenia, aż do zakończenia procesów wzrostowych. Grupa docelowa obejmuje dzieci z wszelkimi dysfunkcjami układu nerwowego (mózgowe porażenie dziecięce, wady rozwojowe rdzenia kręgowego), zespołami genetycznymi, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, w stanach pourazowych, pooperacyjnych oraz z wadami postawy ciała. Metodę DENEMS można sklasyfikować jako podejście neurofizjologiczne oraz neurorozwojowe.

W metodzie DEMENS istotną rolę odgrywają trzy zmienne charakteryzujące pacjenta: wiek, poziom niepełnosprawności (wyrażony za pomocą skali Gross Motor Function Classification Score (GMFCS)) oraz dominujący typ zaburzeń napięcia mięśniowego (hiper- vs hipotonia). Wszystkie z nich wpływają na dobór środków terapeutycznych. Odmienne podejście stosowane jest u niemowląt, u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz u młodzieży. Inne środki dedykowane są osobom o wysokim stopniu niepełnosprawności (GMGCS IV-V) oraz pacjentom z niepełnosprawnością umiarkowaną i lekką (GMFCS I-II), jak również z podwyższonym (hipertonia) i obniżonym (hipotonia) napięciem mięśniowym. Proces terapeutyczny obejmuje młodych pacjentów w całym okresie ich rozwoju i dojrzewania, od momentu urodzenia do zakończenia procesów wzrostowych, tj. do czasu uzyskania pełnego skostnienia szkieletu. W całym tym okresie podstawową zasadą metody pozostaje utrzymanie ciągłości procesu usprawniania, przez co przybiera on jednolity charakter i opiera się o spójnie ewoluujące cele terapeutyczne.

The physiotherapeutic method called Developmental Neuro-Motor Stimulation, DENEMS) is aimed at children suffering from neuromotor disorders in the process of development, from birth until the end of growth processes. The target group includes children with all types of neurological dysfunctions (cerebral palsy, developmental defects of the spinal cord), genetic syndromes, sensory processing disorders, post-traumatic, postoperative and postoperative conditions and postural defects. The DENEMS can be classified as a neurophysiological and neurodevelopmental approach.

Three variables that characterize the patient play an important role in DENEMS: age, disability level (expressed by Gross Motor Function Classification Score (GMFCS)) and dominant type of muscle tension disorders (hyper- vs. hypotonia). All of them influence the choice of therapeutic measures. A different approach is adopted in infants, pre-school and early school age children and adolescents. Other therapies are dedicated to people with high degree of disability (GMGCS IV-V) and patients with moderate and mild disability (GMFCS I-II), as well as patients with increased (hypertonia) and decreased (hypotonia) muscular tension. In none of the currently applied neurodevelopmental methods is there a selection of therapeutic measures based on so many criteria, each of which is of great importance for the directional therapeutic process and decides about its individual character (the mentioned number of factors shaping the direction of treatment clearly indicates the need for an individual approach to each case). In addition, the therapeutic process involves young patients throughout their development and adolescence, from birth until growth is complete, i.e. until full skeletal ossification is achieved. Throughout this period, the basic principle of the method remains the continuity of the streamlining process, thus making it uniform in nature and based on consistently evolving therapeutic objectives.

Физиотерапевтический метод Developmental Neuro-Motor Stimulation, DENEMS – Развивающaя Нейро-Моторная Стимуляция. Метод адресован детям и подросткам с нервно-моторными расстройствами, возникающими в процессе развития организма, от рождения до окончания процессов роста. Целевая группа включает детей со всеми дисфункциями нервной системы (церебральный паралич, дефекты спинного мозга), генетическими синдромами, нарушениями сенсорной обработки, при посттравматических и послеоперационных состояниях, а также с дефектами осанки. Метод DENEMS может быть классифицирован как нейрофизиологический и нейроразвивающий подход.

В методе DEMENS три параметра, характеризующие пациента, играют важную роль: возраст, уровень инвалидности (выраженный с помощью Классификации Функций Большой Моторики (GMFCS)) и доминирующий тип нарушения мышечного тонуса (гипер тонус, гипо тонус). Все они влияют на выбор терапевтических средств. Другой подход используется у младенцев, детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также у подростков. Специфические терапевтические средствa применяются у пациентов с тяжелыми дисфункциями нервной системы (GMFCS IV-V) и более легкими дисфункциями (GMFCS I-II), а также с повышенным (гипертония) и пониженным (гипотония) мышечным тонусом. В терапевтическом процессе участвуют молодые пациенты от рождения до конца процессов роста, то есть до тех пор, пока не будет достигнута окостенение скелета. В течение всего этого периода основным принципом метода является поддержание непрерывности процесса улучшения, поэтому он принимает однородный характер и основан на меняющихся терапевтических целях